Práce v Česku - podmínky použití

Smluvní podmínky aplikace

Vzájemná práva a povinnosti uživatele a provozovatele pramenící z užívání aplikace se řídí těmito podmínkami:

Provozovatel je pan Ondřej Pšenčík. Aplikace znamená distribuovaný informační systém Práce v Česku, jehož služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilní aplikace (což ale nevylučuje rozšíření funkcionalit na další platformy) s názvem Práce v Česku. Mezi hlavní funkcionality informačního systému Práce v Česku patří zobrazování nabídek práce a poskytnutí osobních údajů (např. email, telefonní číslo, atp.) pro komunikaci mezi uživateli aplikace a funkcionalita je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace Práce v Česku. Kontaktní údaje jsou dostupné v obchodech mobilními aplikacemi nebo na stránce provozovatele www.psencik.cz.

Návrhem na uzavření smlouvy je zpřístupnění instalace mobilní aplikace Práce v Česku v obchodu mobilními aplikacemi provozovatelem. Instalace aplikace z obchodu mobilními aplikacemi je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany uživatele a tímto úkonem je uzavřena smlouva. Uzavřením smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto podmínek.

Provozovatel uděluje uživateli nevýhradní licenci pro užití aplikace. Provozovatel uděluje uživateli licenci bezúplatně. Provozovatel je po uplynutí doby licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit uživatelský účet uživateli. Uživatel nesmí zřídit více než jeden uživatelský účet. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím aplikace, platební brány propojené s aplikací nebo obchodu mobilních aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet provozovatele. Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy nebo obchodu mobilních aplikací a to z jakéhokoliv důvodu. Uživatel má právo na užívání aplikace za podmínek smlouvy v aktuální verzi dostupné z mobilní aplikace. Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli užíváním aplikace nevznikla žádná škoda.

Uživatel nemá právo strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s aplikací v informačním systému ani nemá právo vytěžovat databázi mobilní aplikace. Uživatel a provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné provozovatelem a stávají se součástí databáze provozovatele, aniž by uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

Umístění obsahu do aplikace, zejména ve vztahu k názvu a obsahu nahraných souborů vložených uživatelem a jakýchkoliv vložených textů nesmí být v rozporu s právními předpisy a podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy poskytovatele, ostatních uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním nahraných souborů na server nebo vložených textů porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová.

Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od provozovatele způsobené provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti provozovatele uvedené ve smlouvě v souvislosti s plněním smlouvy nebo v těchto smluvních podmínek. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na spotřebitele.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel uzavírá smlouvu v běžném smluvním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto smluvní podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků provozovatele podle těchto smluvních podmínek vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto smluvních podmínek.

Smluvní strany tímto ujednávají, že provozovatel může tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna smluvních podmínek bude uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou uživatelem do aplikace nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny smluvních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy k již existujícímu uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva smluvními podmínkami ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné z mobilní aplikace.

Odměna provozovatele za licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v aplikaci. Uživatel je povinen zaplatit provozovateli odměnu za licenci, není-li licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí aplikace. K užívání aplikace je třeba přístup k síti Internet a mobilní telefon s kompatibilním operačním systémem s nainstalovanou aplikací. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském účtu. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím aplikace a tam, kde to aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro provozovatele závazné. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů. Předmětem smlouvy není dodání zboží, na aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Uživatel je povinen dodržovat tyto smluvní podmínky, které jsou též součástí smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

Uživatel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, to lze provést stisknutím tlačítka Zrušit účet v aplikaci a odinstalací aplikace Práce v Česku.

Provozovatel může kdykoliv zablokovat používání mobilní aplikace, účet založený v aplikaci bez uvedení důvodu. Provozovatel může od smlouvy kdykoliv odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, dojde tím i ke zrušení účtu uživatele a odstranění osobních údajů vložených uživatelem do aplikace.

Tyto smluvní podmínky, jakož i smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv spory vzniklé na základě smlouvy a/nebo těchto smluvních podmínek budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2019